Hoe denkt Forza!Maassluis over bepaalde lokale standpunten

MAASSLUIS | In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vragen wij Forza! om een nadere toelichting op hun plannen voor Maassluis. De partij is tenslotte voor ons een onbekende grootheid die ons tot nu toe vooral verwees naar uitgangspunten van Pim Fortuyn. Wat zijn de zaken waarvoor de partij zich wil sterk maken?

“Meer luisteren naar inwoners. Onze slogan zegt het al: Forza! vindt het belangrijk dat niet alleen naar de inwoners van Maassluis wordt geluisterd, maar dat zij meer worden betrokken bij alle plannen in het stadhuis op sociaal gebied en tevens mogen meebeslissen over plannen die op het gemeentehuis gemaakt worden. Zie dan ook onze stellingen.” Aan het woord is Bea Scheurwater.

Neem burgers serieus

“Het begint met de burger serieus aan te horen en je te verplaatsen in hun standpunt, hun belang. Forza! wil regelmatig direct contact met de bewonerscommissies en VvE’s over alles wat de inwoners raakt. Forza Maassluis is voor het referendumrecht, zowel in de gemeente Maassluis als in de haar wijken & buurten. Zoals bij het maken van plannen rond een nieuwe sporthal. Wij vinden om meerdere redenen dat onderzocht moet worden om een nieuwe sporthal te realiseren in het Wilgenrijk en wat ons betreft moet het college met Lely hierover in gesprek gaan. De bewonerscommissies en VvE in de omgeving van de Sportlaan hebben zich fel gekeerd tegen de plannen om daar een sportzaal te realiseren. Daar kun je niet overheen walsen.”

Bea vervolgt: “Ook de geluidswal langs de A20 is een onderwerp, waarbij Forza! het burgerinitiatief steunt rond de geluidswal/ geluidscherm langs de A20. Denk daarbij aan het doortrekken van deze wal ten oosten van de Rozenlaan! Wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen en dat is de gezondheid van de bewoners, zowel geluidsoverlast als fijnstof zijn slecht voor de gezondheid.”

Forza! wil geen herhaling meer van de wijze waarop Myosotis is behandeld en hoe er gesold werd met de belangen van de bewoners van de Vliet. Forza! vindt dat de burger op de eerste plaats hoort, met een eigen verantwoordelijkheid, maar als het even niet gaat, ondersteuning op maat.

Tegen subsidies, vóór kerntaken
Forza! is tegen waar het gaat om het incalculeren van subsidie bij een begroting. Bea verduidelijkt: “De gemeente behoort zich te richten op kerntaken. Dan hebben we het over veiligheid, leefbaarheid en zorg en verantwoording nemen voor de zwakkere inwoners, zoals Myosotis en de ouderen die InBlik hebben verlaten. Dus ook de zorg voor allen die de pech hebben om weggesaneerd te worden op het werk, mensen die niet in staat zijn hun wensen kracht bij te zetten. De zwakkeren zijn vaak ouderen. Mensen worden steeds mondiger, bestuurders en ambtenaren moeten zich meer mee ontwikkelen met de samenleving. De belangrijkste kerntaken van de gemeente zijn o.a. handhaven rechtsorde, zorg voor ouderen en gehandicapten, het beheer van openbare ruimten, volkshuisvestingsbeleid, onderwijs en fysieke infrastructuur.”

Basisinkomen

Hoe kijken jullie naar de senioren in onze stad? “Maassluis heeft meer dan veel andere gemeenten senioren als inwoners. Voor 55+ is het extra moeilijk om werk te vinden en werkgelegenheid is in Maassluis ook niet voldoende voorhanden. Forza! zou voor de 55+ ers een pilot willen overwegen voor een basisinkomen. Geen ingewikkelde toeslagen en minder bureaucratie, goed voor de hele samenleving. Eerlijker ook omdat in het huidige systeem de spaarzame mensen gestraft worden.”

Gezondheidsvoorzieningen en Veiligheid
Bea is duidelijk in hoe haar partij deze thema’s in de stad wil aanpakken: “Forza! vindt dat er nu echt werk gemaakt moet worden van de terugkeer van de ambulance naar Maasluis. Wijken bouwen, meer inwoners en hun veiligheid wordt zoals het nu gaat in de waagschaal gelegd. Ook wil Forza! meer agenten. Forza Maassluis staat in de regio voor 24-uurs bereikbaarheid van het ziekenhuis, huisartsenpost en apotheek. Hoe zit het trouwens nu met het Vlietland ziekenhuis? Wij komen op voor de slachtoffers. De pakkans voor criminelen en overlastgevers moet worden vergroot. Schade moet de gemeente altijd verhalen op de dader(s). Permanent cameratoezicht zal vaker ingezet moeten worden omdat politie/handhaving & toezicht en buurtpreventie niet overal tegelijk kunnen zijn. Ook het takenpakket van Handhaving en Toezicht dient aangepast. Minder parkeercontroles maar surveillance, gericht op voorkomen overlast, inbraken en overvallen, juist ’s-Avonds en ’s-Nachts . Prioriteiten stellen dus.”

Het sociale domein
Bea: “Je kunt pas echt perspectief bieden als het armoedebudget meegroeit met het aantal mensen die leven in armoede. Het blijkt dat het aantal uitkeringsgerechtigden in 2016 in Maassluis is gestegen met 53 uitkeringen (6,4%) van 831 per 31 december 2015 naar 884 per 31 december 2016. Maassluis volgt hierin de landelijke lijn van 6%. Overigens geldt dat Maassluis in 2016 een groot aantal statushouders heeft gehuisvest (meer dan het vereiste quotum) en dat deze doelgroep veelal gebruik maakt van de voorzieningen van Stroomopwaarts (*). Net als bij Koningshof is men – vrees ik – een beetje te ambitieus of hoopvol over de te bereiken resultaten geweest.

(*) B&W schrijft “het nadeel doordat er minder uitstroom van SW-medewerkers is gerealiseerd dan aangenomen is in de begroting en door de tegenvallende gerealiseerde toegevoegde waarde”.

Woningbouw
Bea: “Wij willen meer sociale woningbouw, er zijn te weinig leeftijd bestendige huizen voor ouderen en te weinig ook voor starters. Wij zijn voor tiny houses; goedkoop, neemt weinig plaats in, we moeten zorgen dat de jeugd Maassluis niet verlaat.”

Onderwijs
‘Tot slot Forza! wil met de vernieuwers gaan praten, hen uitnodigen. Het is tijd voor vernieuwing in denken en handelen. Geld alleen is niet genoeg. Er is ook LEF nodig. Zorg en Onderwijs, twee thema’s waar Forza! zich op wil gaan richten. De mens op de eerste plaats. Forza! maakt zich zorgen. Docenten die klagen over besturen, schrikbewind wordt genoemd. Wij willen dat leerlingen en docenten fluitend naar school gaan. Je wordt er niet vrolijk als je nu de krant leest over machtsmisbruik door een rector of een bestuur. Wij zijn voor kleinere scholen en terugkeer van de ambachtsschool. We hebben een groot tekort aan handwerklieden, bv loodgieters, elektriciens. Op dat gebied is er werk genoeg, zorg voor de juiste mensen! Ook in Maassluis. Het is hun toekomst.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *